CÂY GIỐNG CÓC THÁI

Giá liên hệ

Dễ trồng, dễ chăm sóc, năng suất rất cao, tạo nguồn thu ổn định. Cho trái sau 18-20 tháng trồng. Cóc Thái cho năng suất cao, 1 năm cho thu hoạch khoảng 15 đợt trái. Ước lượng cho 500 mét vuông, cho thu hoạch trung bình 1 tấn trái/ đợt.

Giá cây giống cóc thái cây lớn 70cm-80cm: 17.000 – 28.000/ cây.